ULLS DE SANTA LLÚCIAAstraea rugosa
Ordre.- Archaeogastrópoda
Família.-  Turbinidae
Astraea (Bolma) rugosa 
Nom comú: baldufa rugosa.

Closca oval – cònica força gran (fins 6 cm. d’alçada i amplada similar) amb vetes espirals aprovisionades d’una espècie d’espines que serveixen de protecció contra atacs de predadors i eina per fixar-se entre les roques i posidònia (Posidonia Posidoniaceae). El seu hàbitat natural es troba en llocs rocosos envoltats de posidònia. Trobar-lo en vida és molt difícil ja que les espines abans esmentades i el seu color gris pedra forma un perfecte camuflatge.
La baldufa rugosa te un opercle (literalment petita tapadora) anomenat popular ment Ull de Santa Llúcia.
Quan el cargol mor, el cargolí  i l’opercle se separen .
Aquests opercles tenen forma d’el·lipsi i plana. Tenen dos cares, una és rugosa i recorda una guixa ( o segons les peces hom i pot distingir una Verge en oració). L’altra cara , polida i llisa, és visible un espiral de cargol que alguns els recorda un ull màgic. Per aquesta raó se’ls coneix com a Ulls de Santa Llúcia    (Llúcia de Siracusa)
Malgrat que la denominació comú és Ull de Santa Llúcia se sap que també son anomenats Pedres de la Virtut (Menorca), Ulls de Sirena (Mallorca), Ulls de Bruixa (Costa de Ponent), Ulls de Santa Teresa, Faves (L’Escala), orejillas (Huelva) i a l’oceà Índic Ulls de Shiva o Ulls de Gat.
És fascinant la seva el·lipsi, la formula de la qual és la de l’espiral logarítmica
 R = ab∞
Antoni Gaudí es podria haver inspirat en els “ulls” per dissenyar l’interior d’algunes escales de cargol.
Els pescadors acostumaven a regalar a llurs esposes, filles, mares o promeses una peça d’Ull de Santa Llúcia pel fet de que antigues creences atorgaven propietats curatives de malalties oculars. A les costes d’Huelva i Cadis la seva propietat era la de prevenció de “mal de ojo”. 
Astraea rugosa 
Orden.- Archaeogastrópoda
Família.-  Turbinidae
Astraea (Bolma) rugosa 
Nombre común: baluma (peonza) rugosa.

Caparazón oval – cónico bastante grande (hasta 6 cm. de altura y  de similar anchura) con vetas espirales provistas de una especie de espinas que sirven de protección contra ataques de predadores y como herramienta para fijarse entre las rocas y la posidonia (Posidonia Posidoniaceae). Su hábitat natural se encuentra en lugares rocosos rodeados de posidonia. Encontrarlo en vida es muy difícil puesto que las espinas antes mencionadas y su color gris piedra forma un perfecto camuflaje. 
La peonza rugosa tiene un opérculo (literalmente pequeña tapadera) denominado popularmente Ojo de Santa Lucia. 
Cuando el caracol muere, el caparazón y el opérculo se separan. 
Estos opérculos tienen forma elíptica y plana. Tienen dos caras, una es rugosa y recuerda una judía (o según las piezas se puede distinguir una Virgen en oración). La otra cara, pulida y lisa, es visible una espiral que algunos les recuerda un ojo mágico. Por esta razón se los conoce como Ojos de Santa Lucia (Lucia de Siracusa)
A pesar de que la denominación común es Ojo de Santa Lucia, sabemos que también son conocidos como Piedras de la Virtud (Menorca), Ojos de Sirena (Mallorca), Ojos de Bruja (Costa Tarragona), Ojos de Santa Teresa, Habas (L'Escala), Orejillas (Huelva) y en el Océano Índico, Ojos de *Shiva u Ojos de Gato.
Es fascinante su espiral, la formula de la cual es la de la espiral logarítmica
 R = ab∞
Antonio Gaudí pudo inspirarse en esta espiral logarítmica para diseñar algunas de sus escaleras de caracol. Los pescadores
acostumbraban a regalar a sus esposas, hijas, madres o prometidas una pieza de Ojo de Santa Lucia por el hecho de que antiguas creencias otorgaban propiedades sanadoras de enfermedades oculares.
En las costas de Huelva y Cádiz su propiedad era la de prevención de “mal de ojo”. 

Astraea rugosa
Order.-Archaeogastropoda
Family.-Turbinidae
Astraea (Bolma) rugosa
Rough common name: leech (spinning top) rough.

Oval shell - tapered fairly large (up to 6 cm. in height and similar width) with spiral grain provided a kind of spines that serve as protection against attacks from predators and as a tool to set between rocks and posidonia (Posidonia Posidoniaceae). Its natural habitat is rocky places surrounded by posidonia. Find it alive is very difficult since the before mentioned spines and its grey stone are a perfect camouflage.
The rough top has an operculum (literally small lid) popularly called eye of Santa Lucia. When the snail dies, the shell and operculum are separated. This operculum has elliptic shape and is flat. They have two faces; one is rough and remembers a bean (or a Virgin in prayer depending on pieces). In the other side, polished and smooth, there is a spiral that reminds of a magic eye. For this reason are known as eyes of Santa Lucia (Lucia of Syracuse). While the common name is Santa Lucia eye, we know that they are also known as the stones of virtue (Menorca), siren eyes (Mallorca), eyes of witch (Costa Tarragona), eyes of Santa Teresa, beans (L'Escala), tabs (Huelva) and in the Indian Ocean, eyes of Shiva or Eyes of Cat. Its spiral is fascinating, and its formula is the one of the logarithmic spiral.
 R = ab∞
Antonio Gaudí could be inspired by this logarithmic spiral to design some of its spiral staircases.
The fisherman used to give them to their wives, fiancés, daughters, mothers or enhanced a piece of Santa Lucia eye by the fact that ancient beliefs give healing properties of eye diseases. On the coast of Huelva and Cádiz its property assured the prevention of "evil eye".
Astraea Rugosa

L'Ull dins el cargol
L'Ull acabat de ser lliurat